Nieuwetijdsliefde!

Op een dag gebeurt het, op een dag verlang je naar verandering in de liefde, naar terugstroming. Een zachte zoete stem binnenin je moedigt je aan om het vertrouwde achter je te laten en om de reis te maken van het hart, al is het een onbekend pad wat bewandeld mag worden. Dit is waar je het oude tijdperk, de vergankelijke toestand van de ego-natuur herkent en achter je laat en waarin je het nieuwe tijdperk (Aquariustijdperk) toetreedt. Je reikt naar het Heilige en je vindt je weg naar huis om werkelijk lief te hebben.

 

Wat zijn Nieuwetijdsgeliefden/Partners in Shine?

Is het vrede, harmonie en liefde tussen deze geliefden, zoals de hippies in de jaren zestig? Niet alleen, want wanneer je in aanraking komt met werkelijke Nieuwetijdsgeliefden/Partners in Shine/Rays of Light kun je waarnemen dat het harnas compleet is weggevallen. Partners in Shine kunnen liefhebben vanuit het Ware Zelf, zij communiceren met gemak over hun gevoelens en zijn in staat om de waarde van de eigen emoties, evenals die van de ander, te begrijpen. Daarnaast zijn Partners in Shine zich bewust van de illusies van het ego en zij kiezen ervoor om authentiek te leven. En ‘last but not least’, Partners in Shine zijn zich bewust van de scheiding (de dualiteit) die bestaat tussen de mind en het hart. Zij luisteren enkel nog naar hun innerlijke stem.

Nieuwetijdsgeliefden zijn de dragers van vrije liefde, het aroma van ware liefde, de bouwsteen van de nieuwe tijd en zij veranderen de structuur van het Universum.

 

Wat vertelt dit dan over ons (romantische) liefdesleven in het Nieuwe Tijdperk?

Het Watermantijdperk gaat over bevrijding, gelijkheid en vrijheid! In jouw hart, in ieder hart, in iedere ziel, zit al eeuwen lang een verlangen om gelijk te zijn, aan het Universele, aan elkaar (man/vrouw energie). En dat is precies wat er zal gebeuren in het Aquariustijdperk.

Deze revolutie, of involutie, zal zorgen voor mededogen en de bereidheid om iedere verbinding tussen de mannelijke en vrouwelijke energie te gieten in gelijkheid en vrijheid.
Dan zal de Liefde leven en langdurig zijn.

Echte liefde is de hoogste vorm van onzelfzuchtigheid. Met andere woorden, het gaat niet om jou. Het gaat om gelijkheid. Ware vervulling zal enkel ontstaan door het onvoorwaardelijk geven van liefde. Het gaat er dus eigenlijk om dat je de gehechtheid aan wat jij wilt (van een levenspartner) echt achter je laat, pas dan kun je de ware kracht van liefde ervaren. Hoe meer je geeft zonder iets terug te verwachten, hoe meer je zult ontvangen.

De schijnbare verschillen tussen man en vrouw en de dualiteit uit het oude tijdperk is niets meer dan een projectie van de geest van verlangen en de geest van verwachting. We dienen dus los te komen van de zwaarte van het ego, het lichaam, het drama en kunnen niet langer hopen op een (ziels)partner die ons zal ‘redden’ van de eenzaamheid, ons compleet zal maken, met ons zal versmelten en alles voor ons zal opofferen! Dit is het oude tijdperk en het zal steeds moeilijker worden om dergelijke relaties te hebben. De spirituele impuls van het Aquariustijdperk gaat dus meer dan ooit over het ontwikkelen van onafhankelijkheid. De zielen die nu incarneren en/of vanuit 5D bewustzijn leven, willen niet langer hun individualiteit en doelen opofferen en volledig samenvloeien met de identiteit van de ander(e tweelingziel of soulmate).

Waterman-bewustzijn gaat over het feit dat iedereen een unieke onafhankelijke persoon wordt die geen ander nodig heeft om hem/haar te voltooien maar als een heel individu dat op zichzelf kan staan ​​en de volledige verantwoordelijkheid voor zijn daden en beslissingen kan nemen. Alleen vanuit dit perspectief kan de mensheid in de komende 2000 jaar stabiele en gezonde ‘relaties’ opbouwen.

 

De involutie & het Waterman-bewustzijn


Van 2000 voor Christus tot aan het Vissentijdperk praktiseerden de meeste culturen geen monogaam huwelijk (in het tijdperk van de Ram). Een man kon getrouwd zijn met een paar vrouwen tegelijk en zijn verlangen naar voortplanting en passie volgden op een uiterst Ram-achtige manier, door verovering! In dat “Tijdperk van de Helden” mochten mannen hun vrouwen verlaten, veel bijvrouwen en/of minaressen hebben, enz.
Toen kwam het Vissentijdperk en daarmee de dwingende noodzaak om mannen en vrouwen samen te voegen in een “onverwoestbare” eenheid, gezegend door God en de kerk. Natuurlijk speelt dit hier en daar nog, veel culturen leven nog op de oude manier van honderden of duizenden jaren terug, waardoor velen de impulsen van het Vissentijdperk nog niet verwerkt hebben. Echter is de basis van onze ‘eigen’ cultuur, de familie-eenheid, de afgelopen vijftig, zestig jaar wel geleidelijk aan uiteengevallen. Vijftig tot zestig procent van de huwelijken eindigt in een scheiding en bijna elk tweede kind wordt opgevoed door een alleenstaande ouder. 

Dus….worden we slechter in relaties?
Zijn er niet langer goede toegewijde trouwe partners in onze omgeving?
Of is er iets groters dat ons overkomt waardoor we in deze richting worden geleid?

Sinds de komst van Christus was het ’t Vissentijdperk dat de spirituele impulsen gaf voor de evolutie van onze cultuur en bewustzijn. Jezus luidde de moraal van het Vissentijdperk in en introduceerde de beginselen van nederigheid, mededogen voor anderen en het brengen van offers. Het huwelijk en het gezin werden door dezelfde principes van Vissen ingelijfd: “het samenvoegen van de vrouw en de echtgenoot tot één eenheid tot “de dood ons scheidt” en “offers brengen in de naam van het gezin“.
Het huwelijk moest worden ingewijd door de kerk, de vrouw werd ondergeschikt gemaakt aan de behoeften van de man en het gezin, terwijl de man zijn verlangens voor polygamie moest opofferen en met compassie voor het hele gezin moest zorgen. Persoonlijke belangen van beiden moesten worden opgeofferd voor het ideaal en de ‘co-dependency’ van het huwelijk. De meerderheid van onze voorouders heeft dit gedaan. 

We zien de erfenis van de afgelopen 2000 jaar dus in Vissen verankerd; “Liefde en het Huwelijk als in het opofferen van je interesses, voor het samenvoegen van 2 in 1.”

De enige weg naar verbinding in vrijheid en onafhankelijkheid is door te werken aan onze individuele (psychologische) complexen, heel wordend binnen onszelf (Aquarius regeert psychologische complexen) om dan iemand aan te trekken die even ontwikkeld en onafhankelijk is als wij, met wie we een werkend systeem kunnen creëren; Het Nieuwe Partnerschap.

Partners in Shine/Nieuwetijdsgeliefden/Rays of Light zijn in de eerste plaats geliefden met wederzijdse doelen en een visie voor de toekomst, eerder dan behoeften of het ideaal van romantische liefde. Dit betekent natuurlijk niet dat de romantische liefde helemaal verdwijnt, want in het Nieuwe Tijdperk van het Waterman-bewustzijn bouwen we (nog) voort op de erfenis van het Vissentijdperk. We mogen alleen de nieuwe principes van emotionele heelheid, onafhankelijkheid, vriendschap en gelijkwaardigheid zien te integreren.

Het Aquariustijdperk, waarin Nieuwetijdsgeliefden/Partners in Shine/Rays of Light hun (t)huis vinden, is het archetype van de rebel, de vernieuwer, het huis van groepen, maatschappelijke bewegingen, wensen en dromen en zij die zich verenigen volgens wederzijdse interesses en doelen.  

Waterman gelooft dat als we zien hoe de dingen echt zijn, we voorbij de sluier van het dualisme kunnen doordringen in eeuwige en tijdloze liefdesvormen.

Relaties die gebaseerd zijn op de ene die de ander redt, een die onderdanig of volledig afhankelijk is van de ander, zal steeds minder mogelijk worden omdat de innerlijke spirituele behoeften ons niet toestaan ​​om ons in dergelijke situaties gelukkig te voelen.
Velen van jullie voelen dit (al) en maken het al realiteit!
Partners in Shine zijn nu (ook virtueel) over de hele wereld op de been om ons allemaal te helpen onze schaduwkant(en) te integreren opdat we kunnen bijdragen aan de maatschappij en onze nieuwe persoonlijke ‘relaties’.

Weet van mij dat jouw Partner in Shine een (ontwaakte) man of vrouw is die totaal comfortabel is of wil zijn met zijn/haar eigen kwetsbaarheid, ervoor kiest om vrij, gevoelig en medelevend te zijn, zonder zijn/haar kracht op te offeren. Hij/zij is spiritueel zonder de noodzaak om religieus te zijn en oordeelt niet dat iemand een andere kijk heeft op wat hij/zij waar acht. Hij/zij geeft oprecht om de mensheid en heeft een nauwe band met natuur.

De ontwaakte man houdt hartstochtelijk van de vrouwelijke energie en aanbidt de Godin die ze is.
De ontwaakte man, jouw Partner in Shine, is zich dus bewust van zijn eigen mannelijkheid en de kwaliteiten waar een geëvolueerde vrouw naar op zoek is.

Nieuwetijdsgeliefden zijn daarnaast onconventionele zielsgeliefden waarbij (ook) obstakels naar de oppervlakte (kunnen) komen.

The Divine Feminine en the Divine Masculine hebben te dealen met polariteiten zoals:

•Ras

•Cultuur

•Geslacht

•Religie

•Verschillende achtergronden

•Verschil in inkomen

•Leven in verschillende landen/continenten

… en (soms een enorm) •Leeftijdsverschil.

Een leeftijdsverschil van 20 jaar of meer is niet ongewoon. 

Er lijkt een ongeschreven regel in de samenleving te zijn dat partners rond dezelfde leeftijd moeten zijn. En bij voorkeur is de man dan een paar jaar ouder.

Dus als er een enorm groot leeftijdsverschil zit werpt dat nog meer blokkades op, zoals bijvoorbeeld afkeurende opmerkingen van familie en/of vrienden.
Dit kan erg frustrerend zijn, vooral wanneer de verbinding door dierbaren niet wordt goedgekeurd. Dit kruipt onder de huid en maakt dat de omschakeling tussen ‘in de bubble zijn met de geliefde’ en daarnaast omringd zijn met afkeuring, niet meer te doen is. 

Het leidt tot onenigheden binnen de familie/vriendenkring en brengt een nog grotere soul-shock en zelf-sabotage dynamieken dan ‘normaal’, waardoor de separatie periode (die dus ook voorkomt bij Nieuwetijdsgeliefden) langer kan uitvallen dan de ‘bedoeling’ is.

De uitdaging zit ’m in ‘de ondanks’ energie, dus houd je onvoorwaardelijk van de ander ondanks dat hij of zij bepaalde routes in het leven kiest, ondanks externe veranderingen en ondanks het leeftijdsverschil….!?

In energie kennen we geen (leef)tijd, geen lineaire tijd, alles verloopt in cirkels.

Nieuwtijdsgeliefden (of anders: Rays of Light) komen onder andere naar de aarde om maatschappelijke normen te doorbreken, de boel op te schudden en onvoorwaardelijke liefde op aarde te verankeren. 

Het leeftijdsverschil en andere veelvoorkomende polariteiten spelen daarbij een belangrijke rol. Nieuwetijdsgeliefden laten de wereld zien dat uiterlijke kenmerken zoals leeftijd, achtergrond, geslacht, religie, inkomen, ras enz. er niet toe doen. 

LIEFDE is het enige dat telt.

Wat een glorieuze toekomst wacht ons nog!

Het Nieuwe Tijdperk

“Het is tijd voor hereniging, het begin van de terugkeer naar eenheid. Je kunt je niet langer verbergen achter een masker van angst of isolement. Het is tijd om bewust een verbintenis aan te gaan, eerst met je zelf en je Hogere-Zelf, en vervolgens met diegenen om je heen met wie je voorbestemd bent om de ‘dans van het nieuwe paradigma’ te ervaren. Relaties zullen zich zo ontplooien dat meer begrip voor elkaar en een dieper gevoel van saamhorigheid zal opbloeien, omdat men meer vanuit het hart leeft, met de geest in plaats van het ego. Dit is de tijd dat jouw ziel het uiterste punt van haar reis in afgescheidenheid heeft bereikt. Nu is zij klaar om aan de reis van Hereniging, Vrijheid en Integratie te beginnen.”

Liefde zal nu het enige bevredigende antwoord zijn, de ontkenning dan wel de verwaarlozing ervan behoort toe aan het oude tijdperk.
Je zult vanuit de diepste waarheid gaan leven.
Hoe hoger je vibratie, hoe dieper je ervaart hoe het hart zich losmaakt van ‘het willen begrijpen’ waardoor liefhebben niet meer ervaren hoeft te worden als een les. Er is enkel sprake van absolute vereniging. 
Martelaarschap zal worden ingeruild door veilige geborgenheid vanuit (innerlijke) balans. Melancholische beproevingen kun je nu dus achter je laten, want het weten vanuit essentie maakt de liefde waarachtig. Het stroomt terug, op alle niveaus.
Je hoeft dus niet meer vurig te wensen, je weet! Doordat je ervaart.
Je leeft vanuit creatie, je verwerkelijkt. De liefde verbastert niet langer, is niet meer slap en krachteloos, steunt niet langer op macht en afhankelijkheid maar verbind je met een existentiële ander. Niet vanuit twee-deling (zoals de energie van de Tweelingziel) maar vanuit pure eenheid.

Dit alles vergt natuurlijk moed, want wie bemind wil worden, wie werkelijk wil liefhebben, dient onafhankelijkheid en vrijheid centraal te stellen. Je zult dus een diepe sprong mogen wagen maar je hebt alle ‘lessen van het hart’ al achter de rug en overwonnen. Leed en teleurstelling zullen niet langer onderdeel zijn van het hart.
Het zal allemaal terugstromen.

Zie dit Nieuwe Tijdperk maar als het ‘nieuwe’ ei en het ‘nieuwe’ zaad, echter zijn de ontkieming en groei ook hier van belang, geef het ‘tijd’.

  • Vertrouw erop dat Liefde zal Leven, vanuit een Heilige begaafdheid die ook in jou huist. Neem dus maar waar en overdenk niet.
  • Zie het diepste wezen van je Partner in Shine, neem de liefde waar
  • Heb diepe eerbied voor jouw en ‘zijn/haar’ leven, jouw eigen waardigheid en onderwerp je niet
  • Laat je leiden en niet langer lijden
  • Laat je begeleiden door je eigen-wijsheid, je kunt zonder je (3D) zielsverwant/Tweelingziel ademhalen, dat heb je nu wel geleerd.
    Laat de liefdesverhouding met je zielsverwant in het oude tijdperk dus zijn maar beleef het niet langer vanuit afhankelijkheid; begerigheid is geen eenheid.
    Zijn/haar deel is niet van jou, en als je dit nog wel zo ervaart dan spreken we dus nog van het dualistische verlangen tot bevrediging! En dat zou volkomen afhankelijkheid inhouden, het verlangen tot samensmelting zou dan een (machts)wens zijn, en de persoon an sich als een soort van bezit.

Ik weet hoe moeilijk dit is, heb het pad ook doorlopen. Maar ik weet nu ook dat ik niet langer hoef uit te stijgen boven mezelf, in het ‘moeten leren’ toepassen om mijn zielsgeliefde los te laten. Er hoeft namelijk geen energie op loslaten gezet te worden. Het mag zijn. Jij en ik hoeven nu enkel op te groeien, zoals een kind doet, weg van ‘de oude moederschoot’, weg van ‘moeders borst’, en dit betekent dus uiteindelijk dat ‘de scheiding van onze zielsgeliefden uit het oude tijdperk’ als vanzelf zal gaan en daarmee onze zielsgroei zal bevorderen.  Ook al wensten we dat niet voor onszelf, ook al was dit niet wat we wilden nastreven. Laat de begoocheling maar ‘achter je’.

Wek je eigen Heilige Liefde; jij bent goedheid, als je dit voelt dan ben je meteen de ergste wanhoop en de ‘verlorenheid’ van jouw (oude 3D) ziels-verbinding kwijt. Onttroon deze vorm van oude liefde maar. Het ‘oude’ ondraaglijke gevoel van vereenzaming betekent dat je eigenlijk nog afgezonderd bent van jezelf. We zijn allen tezamen op deze planeet en we mogen elkaar ‘voeden’, beschermen en ons eigen leven vorm zien te geven. Naastenliefde is hier het antwoord. Natuurlijk mag de sensuele, erotische & romantische liefde hier ook een rol in spelen, maar dan vanuit gelijkheid, vrijheid en eenheid. Weet dat 5D liefde niet door de mens bewerkt wordt, enkel door de ziel heen. Je kunt je dus niet meer afgewezen voelen, jouw ziel laat zich niet langer beïnvloeden, door een ander.

De rijping van deze nieuwe vorm van leven bestaat enkel uit liefde voor het Zelf


Deze evolutie, ofwel involutie, omvat namelijk de rijping van het Heilige in jou, het zal je doen rusten in de liefde. Je zult hierdoor de meest zuivere verbindingen in 5D gaan ervaren, je zult er uitdrukking aan mogen geven, uitdrukking geven aan het dynamische, het Zijn-in-Worden.    

Bevrijd je maar van de oude denkbeelden met betrekking tot ziels-connecties.

Update 2021:
“Nieuwetijdsliefde is een hoog vibrationele liefdeskracht die in principe in het Aquariustijdperk besloten ligt en dus eigenlijk nog nooit gemanifesteerd is op aarde. Het heeft zich door ‘onze’ ziel heen gemanifesteerd en we zijn ons ervan bewust dat het een uniek gebeuren is. Maar hier ligt ook meteen onze hoogste scheppingskracht, onze grootste creativiteit, missie en wijsheid alleen hebben we geen enkel referentiekader als voorbeeld en we moeten onze verbinding dus helemaal uit ieder van onszelf zien te putten. Dit betekent dat we op de tast zijn gegaan het afgelopen jaar. We zijn nu bezig om onze eigen innerlijke ruimte in te gaan, volledig de kosmische kant in. 

De kwetsbaarheid, innigheid en mega aantrekkingskracht verzamelden zich in het bewustzijn van ons beiden, voor de poorten van het nieuwe leven. En de connectie zelf kreeg een steeds sterkere intensiteit, daar konden we beiden niet omheen. 

Op een gegeven moment weet je alleen echt niet meer hoe je ermee om moet gaan want de liefde voelt als een enorme power, een enorme kracht, waardoor alle karmische poorten zich openen. Hierdoor ga je baren wie je eigenlijk vanuit je hoogste zijn bent. Daar moet je dan vervolgens expressie aan geven en juist dát is zo enorm moeilijk. Waarom? Je oude persoonlijkheid heeft zoveel ruimte ingenomen, vanuit het ‘IK’ opgebouwd, maar dat voldoet natuurlijk niet meer. Door de connectie wordt die persoonlijkheid namelijk compleet afgebroken, je ‘IK’ verdwijnt volledig naar de achtergrond. En dan wordt je vervolgens uitgedaagd om je nieuwe persoonlijkheid én de verbinding zelf vorm en structuur te geven, maar alles is nieuw, echter voel je altijd die immense Goddelijke liefdeskracht. 

Het is de bedoeling om vanuit daar te scheppen en dat is de Nieuwe Tijd.
Nieuwetijdsgeliefden zijn dus niet (alleen) bezig voor zichzelf maar mogen de liefde én zichzelf tot expressie brengen en daarmee geven zij aan de wereld. 

Maar ook dit is een proces want de bedding kan niet in één keer bestaan, geleidelijk schep je nieuwe grond, vanuit een nieuwetijds-levensverlangen. Je ‘nieuwe’ persoonlijkheid mag verweven raken met je eigen essentie én met de essentie van je geliefde. Dus ook in dit soort nieuwetijds-zielsconnecties bestaat de worsteling om er vorm en structuur aan te geven, alleen hoeven nieuwetijdsgeliefden niets meer te leren, enkel luisteren naar het weten van het hart. Daar mogen zij gehoor aan geven, dan wordt de bron van ware liefde, vrijheid, kwetsbaarheid en saamhorigheid opengezet.

En daar zijn wij allen naar op weg.”

Wijsheid


Jouw hart en ziel zijn ooit onweerstaanbaar naar je zielsgeliefde getrokken, zoals het hart en de ziel van de ander naar jou.
Hartstocht.
Je was gevonden.
Mooie liefde. Moeilijke liefde!
Met een feilloze precisie geraakt door de pijlen van Eros; de God van de liefde en de drijvende kracht achter passie. De erotische liefde ‘moet’ beantwoord wil zij gedijen.
Het sacrale van de seksualiteit.
De verdwazing van de verliefdheid.
Verdwazing ja, want de sensatie van versmelting is een 3D verlangen. Het zoeken van die strelende hand mondt uiteindelijk niet uit in vervulling maar in een spel met iets, iemand die zich verbergt, altijd anders is, onbereikbaar blijft.

Je kunt een geliefde zoenen, strelen, in de ogen kijken, vasthouden maar niet bezitten zoals we misschien in een flits denken als we dronken  van liefde zijn. De streling is een zoektocht die nooit eindigt omdat de ander altijd weer ontsnapt. De windkracht van sensualiteit helpt ons alleen wel om de overgang van blinde hartstocht naar 5D liefde te maken.
Van het heftige ontvangen naar het evenwichtige geven.
Het wegebben van de verdwazing, de vergeefsheid van de versmelting is niet iets om te betreuren maar juist om toe te juichen.

Het geheim van Eros is dat hij ons op vleugels richting Agapè blaast, aldus richting de 5e dimensie (Agapè is een Grieks neologisme, afgeleid van het Hebreeuwse woord ‘ahava’ dat liefde betekent). De erotische/sensuele/romantische relatie met die ene unieke reisgenoot uit de derde dimensie breekt ons uiteindelijk open voor andere reisgenoten, stuurt ons de wereld in, wakkert onze creativiteit aan. Herschept ons hart. Herademt ons verstand. Maakt de weg vrij van passie naar compassie.
Van Eros naar Agap
è!
Agapè richt zich op de ‘behoeften’ van de ander en laat hem of haar de vrije keuze om die liefde te beantwoorden.
Agapè is in tegenstelling tot Eros, niet afhankelijk van wederkerigheid.

Het is deze Agapè waarover Paulus schrijft in zijn brief aan de Korinthiërs: “De liefde is geduldig en vol goedheid, de liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid, ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze. In alles volhardt ze.”

Agapè is compassie. Het genereuze mededogen met iedereen die ons pad kruist. Met iedereen? Ja, heb je naasten lief. Heb lief zonder onderscheid. Voor alle reizigers die we ontmoeten op onze levensweg. Dat is onze (nieuwe) bestemming. Die liefde is.

Zielsliefde? Een moeilijke liefde ja, maar te moeilijk? Nee. Je kunt namelijk geven wat je niet ontvangen hebt.
Anderen aanblazen zonder windkracht in je rug.
Verregaande liefde.

 

 

 

Social Media

 

Carma Coaching is actief op diverse platforms en social media.

 

Volg ons op onderstaande kanalen en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Volg Caroline's blogs op haar blogpagina Heart2get:

 

Carma Coaching is gevestigd te Bussum, Noord-Holland (Nederland)

Wil je een donatie doen aan Carma Coaching ♥ Dat kan via deze pagina, dankjewel!

⋙•-•-•-•➤ Happy Heart Company brengt balans, ontspanning, zelf-inzicht maar voorop staat het creëren van innerlijke rust en (streven naar) leven met een open en Happy Heart a.d.h.v Holistische & Therapeutische kinderYoga, Life & Heartful Coaching voor kinderen en volwassenen, training & heling.

www.happyheartcompany.nl

 

 

Pin It on Pinterest